ตู้กดบัตรคิว หรือ เครื่องกดเรียกบัตรคิว แบบต่างๆ

ตู้กดบัตรคิว หรือ เครื่องกดเรียกบัตรคิว แบบต่างๆ ของ Qnatural ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปรียบฟังก์ชั่นการทำงาน เพื่อให้ได้ระบบคิวที่เหมาะสมกับองค์กร ของท่าน รวมถึงการปรับเปลี่ยน สีตัวเครื่องลวดลาย และโลโก้ที่ติดอยู่บนเครื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องกดบัตรคิวที่ เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรท่านเอง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเครื่องกดบัตรคิวในราคาประหยัดและรองรับฟังก์ชั่นการทำงานได้อย่างมากมาย ตามความต้องการของท่านเอง โดยสินค้าเครื่องกดบัตรคิวของเรา มีดังต่อไปนี้

ตู้กดบัตรคิว แบบ Basic (ปุ่มกด)

ตู้กดบัตรคิว แบบ Basic (ปุ่มกด)

ตู้ออกบัตรคิวแบบ Basic (ปุ่มกด)
คุณสมบัติทำ จากวสัดุ PVC แบบแข็ง
รองรับประเภทบริการได้ 3-5 ประเภทบริการ
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทตู้ออกบตัรคิวได้ มากกว่า 2 ตู้ขึ้นไป
ใส่โลโก ้หรือระบุโทนสีไดต้ามความตอ้งการ
ใช้ความร้อนในการพิมพ์(ไม่ใชห้มึก)
มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ

เครื่องกดบัตรคิว จอสัมผัส 7 นิ้ว

เครื่องกดบัตรคิว จอสัมผัส 7 นิ้ว

ตู้ออกบัตรคิวแบบ Touch Screen
คุณสมบัติ ขนาดหนา้จอ 7 นิ้ว ทำ จากวัสดุ PVC แบบแข็ง
รองรับประเภทบริการไดส้งูสุด 7 ประเภทบริการ
สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภทตู้ออกบัตรคิวได้ มากกว่า 2 ขึ้นไป
ใส่โลโก้ หรือระบุโทนสีได้ตามความต้องการ
ใช้ความร้อนในการพิมพ์ (ไม่ใช้หมึก)
มีระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ

เครื่องกดบัตรคิว จอสัมผัส 17-19 นิ้ว

เครื่องกดบัตรคิว จอสัมผัส 17-19 นิ้ว

ตู้ออกบัตรควิแบบ Touch Screen
คุณสมบัติ หน้าจอแบบสมัผัส (Touch & screen) ขนาด 17-19 นิ้ว ทำ จากวสัดุ PVC แบบแข็ง
ใช้ความรอ้นในการพิมพ์ (ไม่ใช้หมึก)
รองรับได้หลายฟังก์ชั่นทำงาน
โทนสี และโลโก้สามารถปรบัเปลี่ยนได้
รองรบัระบบ Barcode รองรบัระบบ RFID รวมถึงมี Sensor ในการตรวจจับวัตถุ

จุดเด่นของ เครื่องกดบัตรคิว Q Natural

จุดเด่นของ Q Natural ตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติเป็นแบบ Standalone ไม่จำเป็นต้องมี Main Controller ในการรควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เพราะเครื่องเป็นแบบ All in One สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Caller ได้มากกว่ำ 200 ตัว การเชื่อมต่อของระบบ (Connect) ใช้สายแลน (TCP/IP) แทนการใช้สายโทรศัพท์ อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อ Caller แบบไร้สำย (Caller Tablet) ได้อีกด้วย ที่สาคัญ กระดำษ thermal สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตำมท้องตลำด ทั้ง ขนาด 58 มม. x 80 ม. และขนาด 80 มม.x 80 ม.