ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนฯ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากลมุ่งเน้น ให้การศึกษาอุดมศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้บริการ ทางวิชาการ สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต ทางการเกษตรและทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน

 พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม โลกทัศน์ที่เป็นสากล ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ ทักษะด้านการวิจัยและวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  2.  สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล เน้นด้านเกษตรและอุตสาหกรรม  ที่แก้ไขปัญหาของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก
  3. บริการวิชาการเชิงรุกครบวงจร ทันต่อความต้องการ  เข้าถึงบริการได้ง่าย และขยายเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนกับภาคการผลิต
  4. อนุรักษ์  สืบสาน ฟื้นฟู  และส่งเสริม  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเอกลักษณ์ความเป็นไทย บริหารจัดการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การแสวงหารายได้

 

ตู้กดคิวแบบปุ่มกด จำนวน 4 ปุ่มทางเลือก

ความสูงพอเหมาะ สะดวกต่อการกด เป็นปุ่มกดเปล่าแบบไม่มีป้าย เนื่องจากทางสนามบินต้องการเปลี่ยนป้ายเองได้ ในการใช้งาน หน้าชิ้นส่วนของแป้นกดเป็น อคริลิค ทนทานต่อการใช้งาน และปุ่มกดที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้น ระบบคิวแบบปุ่มกดเอง ยังสามารถปรับแต่งแบบตู้ ได้ง่าย
เพียงสั่งตัด Sticker เพื่อติดบริเวณหน้าจอ

ระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ

ป้าย LED แสดงคิวรวม แบบตัวเลข 3 หลัก

เป็นป้าย LED ที่มีความทนทาน ใช้ในการแสดงคิวที่ให้บริการ และ จำนวนผู้ที่รอคิวทั้งสิ้น โดยตัวเลข LED สามารถได้ถึง 3 หลัก รองรับผู้ใช้บริการได้มากกว่า 999 ท่าน และเนื่องจากสถานที่ที่มีข้อจำกัด การใช้ป้ายแสดงผลคิว แบบ LED จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ

 

บรรยากาศระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ

ระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ ระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ ระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ ระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ ระบบคิวม.เกษตร กำแพงแสนฯ