สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจำกัด สนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

โดยบริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติ Q natural โดยระบบมีชุดโปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิวที่แสดงรายงานสถิตติการให้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนที่มารับบริการ รายวัน รายเดือน รายปี ได้ตามอเนกประสงค์มีการเก็บรวมรวบข้อมูลออกมา ยังเป็นระบบทำงานโดยอิสระไม่ยุ่งยากในการใช้งาน และสามารถลิ้งกับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งมี option เสริมการทำงานที่ครอบคลุมระบบคิว

การประยุกต์ใช้งานระบบคิว ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

การบริการระบบคิว Q Natural เพื่อการชำระเงินตามร้านค้า ช็อป ต่างๆ ที่มีลูกค้าจำนวนมาก ลดการยืนต่อคิวเพื่อใช้บริการ การจัดการระบบคิว Q Natural ในการแจกบัตรคิว ของ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อแยกตามรูปแบบการให้บริการ เช่นในการบริการของธนาคาร ทั้งฝาก/ถอน ชำระเงิน แยกส่วนของการให้บริการช่องทางต่างกันจึงต้องมีการแยกระบบบัตรคิวให้สอดคล้องกับการให้บริการ

การบริการในส่วนของระบบบัตรคิวอัตโนมัติในโรงพยาบาล หรือ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติในคลีนิค สามารถใช้เพื่อลดปัญหาการเรียกชื่อ ที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้รับบริการ ไม่ทราบว่าเป็นตนเอง แต่เมื่อนำระบบบัตรคิวไปใช้ในการให้บริการ จะลดข้อผิดพลาดตรงนี้ไปได้

ระบบคิวอัตโนมัติ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย โดยจะประกอบไปด้วย
– ตู้กดบัตรคิว
– เครื่องกดเรียกคิว
– จอ LED แสดงลำดับคิว

ผลงานการติดตั้งระบบคิวที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย