ระบบเครื่องเสียบบัตรประชาชน (Smart card  reader) เป็นเครื่องทีสามารถอ่านข้อมูลแบบสามาร์ดการ์ด ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำสำหรับบัตรประชาชนในรุ่นใหม่ๆ จะมีชิบข้อมูลฝั่งอยู่ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลบัตรไว้ทำให้ มีเครื่องอ่านเข้ามาใช้งานได้ โดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart card  reader มีความสามารถในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน แบบ สมาร์ทการ์ด โดยมีหลักการทำงาน คือสามารถ ดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนที่เสียบกับเครื่องอ่าน โดยดึงได้ทั้ง ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / วัน เดือน ปี ที่เกิด / หน้าตาของบุคคล / วันออกบัตร ออกมาจากบัตร  อีกทั้งยังสามารถลิงค์เข้ากับโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูลได้เช่น Database ของระบบนั้นในแต่ละสถานที่ๆ มี Softwere รองรับ

กลุ่มงานที่สามารถนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย คือ

 1. โรงพยาบาลต่างๆ
 2. โรงแรม
 3. โรงเรียน
 4. สำนักงานเทศบาล
 5. สำนักงาน เกี่ยวกับ Office
 6. สำนักงานกรมที่ดิน
 7. สำนักงานเขต
 8. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
 10. สถานีตำรวจ
 11. กรมทหารต่างๆ
 12. สำนักงานประกันสังคม
 13. ศูนย์โทรศัพท์

ลักษณะของเครื่องเสียบบัตรประชาชน

ลักษณะของเครื่องเสียบบัตรประชาชนสามารถออกแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ แบบแนวตั้ง และแบบแนวนอน ดังนี้ (Smart card reader)

ระบบเครื่องเสียบบัตรประชาชน

เครื่องเสียบบัตรประชาชนแบบแนวตั้ง

ระบบเครื่องเสียบบัตรประชาชน

เครื่องเสียบบัตรประชาชนแบบแนวนอน

ระบบเครื่องเสียบบัตรประชาชน

 VDO แสดงการใช้งาน เครื่องอ่านบัตรประชาชน และ โปรแกรมคัดลอกข้อมูลบัตรประชาชน

โปรแกรมดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน รูปแบบฟอร์มบัตรประชาชน

https://www.youtube.com/watch?v=4Bs-2U47IE0

โปรแกรมดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน แบบดึงข้อมูลเป็นคีย์ลัด

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด หรือ ระบบเครื่องเสียบบัตรประชาชน (Smart card  reader)

 1. ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูลจากบัตร
 2. สามารถใช้รองรับได้กับทุกๆ โปรแกรมของหน่วยงานนั้นๆ
 3. Out put เป็นเหมือนคีย์บอร์ดสามารถวางข้อมูลได้ทุกหน้าต่าง
 4. ลดระยะในการรอคิวเมื่อมีจำนวนประชากรมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 5. ประหยัดต้นทุนในการจ้างพนักงานเพิ่ม
 6. เป็นเครื่องตรวจสอบว่าบุคคลที่ถือบัตร กับบุคคลในบัตรเป็นคนเดียวกันหรือไม่
 7. สามารถตรวจสอบบุคคลได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 8. สามารถใช้แทนการถ่ายเอกสารได้ โดยการพิมพ์รูปภาพบัตรผ่านเครื่องพิมพ์