ระบบคิว ( Q-Natural ) หรือเรียกว่าระบบบัตรคิว มีการทำงานตรงตามชื่อเลยคือ เป็นระบบจัดการลำดับงานอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์อย่างแม่นยำถูกต้อง ที่มีการออกหมายเลขบัตรคิวให้กับผู้มาใช้บริการ แยกประเภทคิวได้ เพื่อใช้สำหรับจัดคิวในการให้บริการแก่ลูกค้าของผู้ติดตั้งตามลำดับ โดยมีการจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง และยังช่วยจัดการแบ่งแยกเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะรองรับการให้บริการตรงตามประเภทของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่สำคัญระบบนี้จะช่วยลดปัญหาความสับสน การลัดคิว รวมถึงการบริหารคนในองค์กรของท่านให้ได้ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมักพบเห็นได้หลายสถานที่ แต่มักเห็นตามสถานที่ใหญ่ที่มักมีการติดตั้งอย่างเช่น ธนาคาร,โรงพยาบาล,ร้านอาหาร,คลินิก,ศูนย์ราชการ เป็นต้น โดยระบบคิวนี้มีหลายประเภทให้สามารถประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับแต่ละสถานที่ ผู้ติดตั้งจึงสามารถคล้ายความกังวลในเรื่องของปัญหาการเรียงคิวได้อย่างแน่นอน

Q-Natural (ระบบคิว)

ความสามารถของ Q-Natural (ระบบคิว) มีอะไรบ้าง

สามารถให้ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้บริการที่มีการกดคิว รายวัน  รายเดือน รายไตรมาส  และรายปี ที่เข้าใช้บริการได้ /สามารถแจ้งเตือนการรอคิว หรือการเรียกเลขคิวทาง SMS และคาดคะเนเวลาในการรอคิวในบัตรคิวได้ /ความสามารถอื่นๆ เป็นไปตามความต้องการของท่าน ซึ่งในบัตรคิวสามารถระบุสถานะของคิวที่กดว่ามีคิวที่รอเหลือเท่าไร เวลาที่รอประมาณเท่าไร ยังสามารถเก็บข้อมูลการให้บริการแต่ละวันได้ว่าหมายเลขคิวไหนสถานะการให้บริการเป็นอย่างไร  ระบบคิวมีการบันทึกไว้ เพื่อสรุปเป็นรายงานของแต่ละวันได้

Q-Natural (ระบบคิว) ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

  • ระบบคิวัตโนมัติ
  • ระบบเพจเจอร์ เรียกคิว
  • ตู้คีออส (KIOSK)
  • เครื่องอ่านบัตรประชาชน

Q-Natural (ระบบคิว)

ความสามารถระบบคิว Q Natural สามารถปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรอย่างไรได้บ้าง

ร้านอาหาร

เป็นอีกระบบที่สำคัญในยุคปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาการรอคิวของลูกค้า ที่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน โดยร้านอาหารส่วนใหญ่เริ่มมีการใช้บัตรคิว เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเบื้องต้นร้านอาหาร และประเภทบุฟเฟ่ต์ที่มีผู้ใช้บริการเยอะ  สามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิวให้กับลูกค้าผู้รับบริการได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกคิว ให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการต่อคิว เรียกคิว แยกตามประเภทของการให้บริการทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อป้องกันการสับสนและเข้าใจผิดของลูกค้า

ศูนย์ราชการ

เพื่อการให้บริการให้ลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงได้มีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติในการให้บริการแก่ลูกค้า ลดการยืนรอคิว ต่อคิวเพื่อทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม เปลี่ยนเป็นการออกบัตรคิวตามการให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถจัดหมายเลขของระบบคิวให้สอดคล้องแก่ลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนและปัญหาการกระทบกระทั่งในการดำเนินงาน การเรียกคิวผ่านระบบจะทำให้ลุกค้าได้ทราบว่า คิวของตนอีกนานหรือไม่ สามารถช่วยในการคาดคะเนระยะเวลาในการรอ หรืออาจเลือกที่จะไม่รอใช้บริการได้

โรงพยาบาล

ในการจัดการระบบคิวเพื่อการตรวจรักษาของผู้รับบริการ โดยมีการใช้บัตรคิวเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ โดยระบบคิวกับงานโรงพยาบาลเป็นรูปแบบเฉพาะ มีความพิเศษนอกเหนือจากระบบธรรมดาทั่วไป โดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ แผนก และลำดับการทำงานของส่วนต่างๆ ที่แยกได้อีกเป็นหลายหมวดย่อย ผู้ที่ให้บริการจึงจำเป็นต้องรู้ลำดับการทำงาน  และเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงจะสามารถปรับแต่งให้ตรงใจผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี จึงเป็นลดขั้นตอนในการฟังการเรียกชื่อ ขณะรอคิว เมื่อมีระบบบัตรคิวช่วยเมื่อทำการเรียกเลขคิว จะแสดงบริเวณหน้าจอแสดงผลลำดับคิว ลดการตกหล่นของผู้รับบริการ

 

 ธนาคาร

สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติช่วยในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ระบบคิวอัตโนมัติช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความรวดเร็ว แยกส่วนงานอย่างเป็นระบบ

Q-Natural (ระบบคิว)

 

โรงงาน

สามารถใช้ระบบคิวอัตโนมัติได้หลายรูปแบบ ทั้งเพื่อการขนส่ง การเข้าออกงาน การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อรับบริการ เพื่อจัดการบริการระบบคิวอย่างเหมาะสม มีลำดับแน่นอน เป็นมืออาชีพในการให้บริการ

องค์กรอื่นๆ

สามารถประยุกต์ใช้ระบบคิว เพื่อออกบัตรคิว ในองค์กรได้ เนื่องจากระบบบัตรคิวของเราสามารถปรับแต่งยืดหยุ่น ให้ท่านได้อย่างเหมาะสม และยังมีบริการออกแบบระบบบัตรคิวให้กับองค์กรของท่านอีกด้วย